Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko

Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko
ISBN: 978-83-233-3511-5
rok: 2013
format: B5
stron: 296
oprawa: miękka
język publikacji: Polski
Dla kogo jest ta książka?
  • Dla menedżerów, od których działy marketingu domagają się wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań internetowych, w tym mechanizmów Web 2.0 i chcą dokładnie zrozumieć, co to oznacza.
  • Dla ludzi z agencji marketingowych i PR, którzy chcą dokładnie wiedzieć, co to jest Web 2.0 i mają zamiar przekonać swoich klientów do używania tej technologii.
  • Dla ambitnych marketingowców, twórców stron internetowych, blogerów, którzy chcą wiedzieć, jak prowadzić nowoczesną komunikację w Internecie za pomocą technik Web 2.0.
  • Dla studentów, którzy potrzebują dobrego kompendium wiedzy na temat Web 2.0 – obecnie funkcjonującej i rozwijającej się idei rozwiązań internetowych.
  • Dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak w praktyce rozwija się Internet, z jakich korzysta technologii i jakie to wywołuje skutki dla biznesu.

Streszczenie

Główna teza książki jest prosta: Internet to osobna rzeczywistość. Ta konstatacja, w pierwszej warstwie banalna, oferuje jednak głębsze poziomy namysłu, które kierują się ku kwestiom fundamentalnym; odnoszą się bowiem do budzącej się natychmiast opozycji między światem cyfrowym i realnym. Opozycja ta nie ułatwia wyjaśnienia zagadnienia, przypomina bowiem o jednym z kluczowych problemów XX wieku, jakim było załamanie się pewności dotyczącej prawdziwości sądów na temat świata. Kryzys ten dotknął także nauki, uderzając w samo jądro pewności, którym była matematyka, wywołując szybko falę refleksji metanaukowej, usiłującej zrozumieć na nowo źródła legitymizacji wiedzy albo jeszcze raz zinterpretować naukowe procesy tworzenia prawdy. Tymi zagadnieniami w kontekście technologii cyfrowych zajmowała się bardziej szczegółowo poprzednia książka tego samego autora pt. Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy; w niniejszej to Internet staje się przedmiotem badania, jako szczególne pole materializacji i najbardziej rozwinięta forma tych technologii.

Kontekst teoriopoznawczy ciągle jednak pozostaje jako pierwsze i najbardziej podstawowe zaplecze i początek poszukiwań, a wśród innych szczególnie palące okazują się kwestie metodologiczne. Problem oboczności realne – cyfrowe ujawnia się już na poziomie operacyjnym, jako brak odpowiednich narzędzi badawczych. Wyłania się bowiem pytanie, jakie instrumentarium naukowe jest w stanie ogarnąć byt poddany refleksji ‒ Internet, skoro literatura nieustannie zaświadcza jego złożoność i różnorodność, a także jego skomplikowane związki z różnymi dziedzinami życia analogowego. Książka znajduje rozwiązanie w zarządzaniu humanistycznym, które umożliwia interdyscyplinarność, wspiera się na refleksji metateoretycznej (epistemologicznej) i stara się zachować pod groźbą dezintegracji łączność ze światem zjawisk realnych. Ostatni postulat utrzymania pragmatycznej obecności praxis jako tła prowadzonej analizy, jest jedną z najważniejszych przesłanek pracy, pozwalającej traktować ją jednocześnie jako rodzaj podręcznika.

W ramach wybranej dyscypliny naukowej zostaje zaproponowana kategoria środowiska, jako dostatecznie pojemny kontener treści, utrzymujący jednocześnie silny związek z falą zjawisk społecznych, politycznych i technologicznych, niesionych przez najnowszą fazę Internetu ‒ Web 2.0. Faza ta rozpoczęta symbolicznie w 2005 roku dzięki publikacji Tima O’Reilly’ego, oparta na gwałtownie rozwijających się technologiach i ich komercyjnych zastosowaniach, wprowadziła swoiste mechanizmy zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji powiązanych z Siecią. Ukształtowały się nowe zasady obecności klienta/użytkownika i modele działalności biznesowej. Zmiany te przebiegały równolegle do szerszych procesów społecznych i politycznych, rekonstruowanych pod wpływem rozwijającego się Internetu, co dalej rzutowało i rzutuje na szerszy kontekst funkcjonowania organizacji. W tej części podstawowe inspiracje zostały zaczerpnięte z podręcznika Davida Barona pt. Business and its Environment.

Książka niniejsza przedstawia szczegółową analizę całości zjawisk i wywoływanych przez nie zmian związanych z Web 2.0, rozpoczynając od efektów zidentyfikowanych przez Tima O’Reilly’ego, uzupełnionych przez ich najbardziej aktualne kontynuacje, takie jak przetwarzanie w chmurze i inne, mniej znane. Jednocześnie stara się zachować, wprowadzone już przez O’Reilly’ego szerokie spojrzenie, obejmujące kwestie technologiczne, biznesowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe. W tym celu została podzielona na dwie części. Pierwsza, poświęcona kwestiom ogólniejszym związanym z Internetem, zawiera wprowadzenie w zasady gospodarki internetowej, pozwalające użyć kategorii środowiska. Kategoria ta zostaje następnie dostosowana do potrzeb analizy i poszerzona, w czym realizuje się pewien naturalny, historyczny trend nauk o zarządzaniu. Jej obszerny charakter każe spojrzeć na Internet jako splot trzech głównych zespołów przeświadczeń, dotyczących jego istoty: skupiających się na wątku technologicznym, jako najistotniejszym źródle jego dynamiki; przeświadczeń mających charakter swobodnych mitologizacji, funkcjonujących jednak jako realne siły społeczne i przeświadczeń interpretujących Internet jako przestrzeń realizacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i politycznych. W tej sytuacji jawi się on jako złożony konglomerat, wymykający się typowemu instrumentarium badawczemu i domagający się wprowadzenia bardziej ogólnego i abstrakcyjnego punktu widzenia. Ten wniosek zostaje poparty w pierwszej części obszernymi opisami kontekstu jego narodzin: kulturowego (także kontrkulturowego) i ekonomicznego (o skali globalnej i dotykającej pewnych fundamentalnych kwestii tej dziedziny).

Część druga książki stara się dostarczyć argumentów pochodzących z obszaru funkcjonowania najnowszej fazy Internetu ‒ Web 2.0. Analizuje w tym celu szczegółowo wszystkie praktyczne realizacje pojawiających się rozwiązań technologicznych, w porządku zaproponowanym przez pierwszy tekst poświęcony tej formacji, artykuł Tima O’Reilly’ego pt. What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software z 2005 roku. Część ta stanowi wyczerpujący przegląd tych rozwiązań, a także wynikających z nich modeli zarządzania, skutków ekonomicznych i społecznych oraz stosowanych strategii biznesowych. Jest więc pragmatycznym przeglądem rzeczywistości Web 2.0, spełniającym dwa cele: udowodnienie złożoności konglomeratu jakim stał się Internet, wsparty w szczególności na kwestiach o charakterze komercyjnym oraz dostarczenie możliwie kompletnej, podręcznikowej wiedzy na ten temat. Towarzyszy temu możliwie szeroki przegląd literatury dotyczącej zarówno poszczególnych tematów, jak i mających ambicje całościowego oglądu, a także setki przykładów zaczerpniętych z Sieci. Książka jest uzupełniona stroną internetową prowadzoną przez autora, zawierającą wiele dodatkowych informacji i oferującą platformę sieciową pozwalającą wykorzystać (i zilustrować) narzędzia i możliwości Web 2.0.

Spis treści

Część I. Internet jako przedmiot zarządzania
Gospodarka Internetu 17
Otoczenie i środowisko 34
Web 2.0 jako środowisko zarządzania 59
Formowanie się utopijnych idei Internetu i ich
rzeczywiste podstawy 73
Dygresja na temat ACTA 82
Problem kontroli nad Internetem 85
Dramatyczny krok Jona Postela 88
Szersze aspekty kontroli nad Internetem 91
Komercjalizacja Internetu i jej kontekst
makroekonomiczny 98
Kontekst makroekonomiczny 109

Część pierwsza definiuje Internet jako specyficzne środowisko w sensie przyjętym w naukach o zarządzaniu. Ma ono bardzo szeroki charakter, ponieważ obejmuje nie tylko zagadnienia o charakterze gospodarczym, ale także szersze tło polityczne i społeczne, a nawet kulturowe sieci. Można tutaj znależć mało znane w kraju informacje o kształtowaniu się idei wolnościowych w sieci, wzrostu kontroli nad nią, stopnia jej regulacji, a także gwałtownego rozwoju sektora komercyjnego, który odbywał się na tle globalnych zmian ekonomicznych.
Część II. Środowisko Web 2.0
Konteksty powstania Web 2.0 121
What Is Web 2.0 (Co to jest Web 2.0) 131
Sieć jako platforma 134
Wykorzystanie inteligencji zbiorowej 136
Blogi 138
Kolektywna inteligencja 143
„Długi ogon” 146
Notowania, rankingi, PageRank 152
Search Engine Optimization (SEO), wyszukiwarki, wyszukiwanie 156
Folksonomia 164
RSS i syndykalizacja 169
Open source i peer production 174
Crowdsourcing 202
Dane są następnym „Intel inside” 210
Koniec z cyklem produkcyjnym oprogramowania 220
Software as a Service 227
Lekkie modele programowania 229
Web services 232
Oprogramowanie ponad poziomem pojedynczego
urządzenia238
Bogate wrażenia użytkownika 246
Teoria Web 2.0 i mitologizowanie 259

Część druga opisuje kolejno technologie i pomysły organizacyje związane z ciągle aktualną fazą Internetu zwaną Web 2.0 i stara się przybliżyć wszystkie je podstawowe mechanizmy, a także ich najnowsze realizacje.
W ten sposób opisuje pragmatyczną stronę środowiska Internetu, czyli pokazuje sposoby wykorzystywania Web 2.0 jako szeroko rozumianego środowiska dla organizacji różnego rodzaju.
Podstawy dla tego opisu dostarcza sławny artykuł Tima O'Reilly'ego pt. What is Web 2.0.

Odnośniki

Lista wszystkich odnośników znajdujących się w książce:
Część I. Internet jako przedmiot zarządzania
s. 19   http://www.internet2.edu/about/
s. 19   http://www.pionier.net.pl/online/pl/jednostki/1/Konsorcjum_PIONIER.html
s. 26   http://www.federalreserve.gov/
s. 28   http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/375
s. 28   http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/414
s. 28   http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/ec/Timmers_BMem.pdf
s. 28   http://digitalenterprise.org/models/models.html
s. 31   http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Hayes_(author)
s. 42   http://www.openisbn.com/author/Richard_L._Daft/73434
s. 44   http://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
s. 44   http://www.merriam-webster.com/dictionary/surroundings
s. 56   http://www.hofkirchner.uti.at/icts-wh-profile/pdf1455.pdf
s. 56   http://www.thealtitudejournal.net/uploads/4/2/3/3/4233079/bastos_altitude_9_2011.pdf
s. 58   http://www9.org/w9cdrom/160/160.html
s. 59   http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=1958
s. 59   http://www.law.harvard.edu/faculty/directory/index.html?id=419
s. 71   http://sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312504142742/ds1a.htm#toc59330_25b
s. 74   http://www.merriam-webster.com/dictionary/wired
s. 74   http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,982602,00.html
s. 75   http://www.wholeearth.com/index.php
s. 76   http://www.darpa.mil/About/History/History.aspx
s. 77   http://www.wholeearth.com/issue/1010/article/195/we.are.as.gods
s. 78   http://www.parc.com/about/
s. 79   http://rheingold.com/
s. 79   http://www.wired.com/
s. 81   http://wholeearth.com/issue/1340/article/63/the.computational.metaphor
s. 81   http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech.htm
s. 82   http://wyborcza.pl/1,76842,11105990,Internauci__My__narod.html
s. 82   http://wyborcza.pl/1,76842,11012642,ACTA_ad_acta__Co_ma_wspolnego_internet_z_biblioteka.html
s. 82   https://www.eff.org/cases/eff-and-public-knowledge-v-ustr
s. 82   http://di.com.pl/news/30823,0,ACTA_Wyciekl_caly_szkic_porozumienia.html
s. 82   http://www.krytykapolityczna.pl/Serwispiracki/ACTAwdatach/menuid-289.html
s. 82   http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,11010899,Na_kilka_godzin_padly_strony_Sejmu__prezydenta_i_Ministerstwa.html
s. 83   http://twitter.com/anonymouswiki
s. 83   https://maps.google.com/maps/ms?hl=pl&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=212120558776447282985.0004b7b33e16f13c710c7&t=m&ll=48.04871,9.755859&spn=22.638476,54.404297&z=4&source=embed
s. 83   http://www.mediarp.pl/acta/mapa-protestow
s. 83   http://www.avaaz.org/pl/about.php
s. 83   http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/20/avaaz-activism-slactivism-clicktivism
s. 83   http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,11251920,Blisko_2_5_mln_podpisow_pod_petycja_przeciw_ACTA.html
s. 83   http://fakty.interia.pl/raport/internauci-przeciwko-acta/news/parlament-europejski-odrzucil-acta,1818298,7906
s. 84   http://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html?_r=1
s. 84   http://documents.latimes.com/un-report-internet-rights/
s. 87   http://www.aclu.org/
s. 87   http://www.ietf.org/
s. 87   https://www.eff.org/about/history
s. 88   http://www.wired.com/wired/archive/3.10/ietf_pr.html%20
s. 89   http://www.iana.org/glossary
s. 89   http://www.iana.org/domains/root
s. 92   http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/PL/
s. 94   http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,12684222,Europa_chce_wymusic_na_Google_zmiany_w_polityce_prywatnosci_.html
s. 95   http://www.ietf.org/
s. 95   http://www.icann.org/
s. 95   https://www.internetsociety.org/
s. 97   http://opennet.net/
s. 97   http://www.vagla.pl/
s. 99   http://www.iana.org/domains/root/db/
s. 100   http://www.iana.org/about
s. 100   http://about.networksolutions.com/site/network-solutions-is-a-remarkable-company/(nieczynny)
s. 101   http://www.nsf.gov/about/
s. 101   http://merit.edu/research/nsfnet_article.php
s. 102   http://www.ncsa.illinois.edu/AboutUs/
s. 104   http://www.nask.pl/run/n/Historia
s. 104   http://internetum.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?850475
s. 104   http://www.mit.edu/people/mkgray/net/
s. 105   http://www.webhosting.info/registries/
s. 106   http://hbr.org/1958/11/management-in-the-1980s/ar/1
s. 108   http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows/history
s. 114   http://a-cross.com/technology/
s. 114   http://www.forbes.com/forbes/2010/0208/investing-mutual-funds-stocks-pimco-new-normal.html
s. 115   http://www.hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=819&t=34nowa-normalnosc34-w-swiecie-biznesu
s. 116   http://www.donsull.com/
s. 116   http://www.internetsociety.org/internet/how-it%E2%80%99s-evolving/future-scenarios
s. 121   http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
s. 121   http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8558257.stm
s. 122   http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml
s. 123   http://www.cisco.com/web/about/index.html
s. 124   http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/
s. 126   http://www.federalreserve.gov/default.htm
s. 126   http://www.federalreserveeducation.org/
s. 126   http://www.web2con.com/web2con/
s. 126   http://www.web2summit.com
s. 126   http://www.google.com/insights/search/?hl=pl#q=%22web%202.0%22&cmpt=q
s. 127   http://www.carlotaperez.org
s. 130   http://www9.org/w9cdrom/160/160.html
s. 131   http://www.oreillynet.com/pub/au/3792
s. 131   http://www.web2con.com/web2con/
s. 132   http://radar.oreilly.com
s. 132   http://oreilly.com/about/
s. 133   http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
s. 135   http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html
s. 136   http://www.nytimes.com/1995/03/20/news/20iht-web.html?pagewanted=all
s. 139   http://www.time.com/time/covers/0,16641,20061225,00.html
s. 140   http://technorati.com/
s. 140   http://nmincite.com/
s. 140   http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers/
s. 140   http://wordpress.org/
s. 140   http://links.net/
s. 147   http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tin00067
s. 150   http://hbr.org/2008/07/should-you-invest-in-the-long-tail/ar/1
s. 150   http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/ranking/ranking.html
s. 153   http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11064286,Google_wycial_wielkie_porownywarki_cenowe_z_wynikow.html
s. 153   http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/
s. 153   http://ilpubs.stanford.edu:8090/361/
s. 153   http://www.google.com/patents/US6285999
s. 153   http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html?pagewanted=all
s. 157   http://searchenginewatch.com/page/guides
s. 158   http://searchengineland.com/author/danny-sullivan
s. 158   http://searchengineland.com/
s. 158   http://searchmarketingexpo.com/
s. 158   http://sesconference.com/
s. 158   http://sesconference.com/about.php
s. 160   http://searchenginewatch.com/article/2165515/Facebook-Search-Engine-Overhaul-in-Works
s. 160   http://www.business-week.com/articles/2012-03-28/fecebook-delves-deeper-into-search
s. 160   https://plus.google.com/114250946512808775436/posts/VaQu9sNxJuY
s. 160   http://www.top500.org/
s. 160   https://plus.google.com/114250946512808775436/posts/gTFgij36o6u
s. 161   http://searchenginewatch.com/article/2099640/Universal-Search-Which-Formats-Dominate-in-Googles-Results-Study
s. 161   http://www.ebizmba.com/articles/search-engines
s. 161   https://www.google.pl/intl/pl/about/company/philosophy/
s. 163   http://www.quaerosearchengine.com/articles/2934/What-is-the-Quaero-Search-Engine
s. 165   http://www.vanderwal.net/folksonomy.html
s. 168   http://mrtaggy.com/
s. 169   http://pajek.imfm.si/doku.php
s. 170   http://www.marketingterms.com/dictionary/stickiness/
s. 171   http://www.w3.org/Consortium/facts#people
s. 171   http://www.w3.org/RDF/
s. 171   http://www.syndic8.com/stats.php?Section=feeds#tabtable
s. 172   http://technet.microsoft.com/library/cc722487.aspx
s. 173   http://www.ietf.org/rfc/rfc3092.txt
s. 173   http://lanyrd.com/topics/foo-camp/past/
s. 173   http://wiki.oreillynet.com/foocamp04/index.cgi
s. 173   http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14publishing.html?_r=4pagewanted=all&
s. 174   http://oreilly.com/openbook/freedom/
s. 174   http://stallman.helion.pl/
s. 174   http://www.gnu.org/
s. 175   http://moglen.law.columbia.edu/
s. 175   http://www.miasik.net/articles/moglen.html
s. 175   http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html#f1
s. 175   http://www.fsf.org/
s. 176   http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
s. 176   http://www.fsf.org/campaigns
s. 176   http://oreilly.com/oreilly/press/freeware.html
s. 177   http://opensource.org/docs/osd
s. 177   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions
s. 177   http://distrowatch.com/
s. 179   http://www.gnu.org/licenses/licenses.html
s. 180   http://www.linuxfoundation.org
s. 180   http://www.linuxfoundation.org/publications/linux-foundation
s. 181   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters
s. 181   http://www.linuxfoundation.org/publications/linux-foundation/linux-adoption-trends-end-user-report-2012
s. 181   http://www.linuxfoundation.org/publications/understanding-the-open-source-development-model
s. 183   http://www.redhat.com/
s. 183   http://www.redhat.com.pl/
s. 183   http://www.redhat.com.pl/about/
s. 183   http://www.redhat.com.pl/about/company/history.html
s. 183   http://www.canonical.com
Część II. Środowisko Web 2.0
s. 184   http://www.canonical.com/about-canonical/canonical-and-open-source
s. 184   http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/year_1911.html
s. 184   http://finance.yahoo.com/q?s=IBM
s. 184   http://www.ibm.com/investor/2q12/press.phtml
s. 185   http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/year_1997.html
s. 186   http://www.amazon.com/The-World-Is-Flat-Twenty-first/dp/0374292884
s. 186   http://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html
s. 186   http://www.apache.org/
s. 187   http://sourceforge.net/about
s. 190   http://code.google.com/intl/pl/soc/
s. 191   http://www.eclipse.org/org/
s. 192   http://www.fsf.org/
s. 192   http://opensource.org/
s. 192   http://www.linuxfoundation.org/about
s. 196   http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/
s. 196   http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-201209-201209-bar
s. 196   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_software_packages
s. 196   http://directory.fsf.org/wiki/Main_Page
s. 196   http://www.blackducksoftware.com/about
s. 196   http://meta.ohloh.net/us/
s. 196   http://www.ohloh.net/p
s. 197   http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About
s. 197   http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:O_Wikipedii
s. 197   http://s23.org/wikistats/wikipedias_html.php?sort=good_desc
s. 197   http://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php
s. 198   http://slashdot.org/mode-ration.shtml
s. 199   http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Batuta
s. 199   http://www.edge.org/3rd_culture/lanier06/lanier06_index.html
s. 202   http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html
s. 203   http://www.threadless.com/
s. 204   http://press.istockphoto.com/pr/isp/background.aspx
s. 204   http://www.innocentive.com
s. 205   https://www.mturk.com/mturk/welcome
s. 206   http://www.netflixprize.com/
s. 206   http://www.ideastorm.com/idea2AboutIdeaStorm?v=1350558909411
s. 207   http://www.innovationchallenge.com/
s. 207   http://wbi.worldbank.org/developmentmarketplace/
s. 207   http://www.xprize.org/
s. 207   http://apac.redhat.com/redhatchallenge2012/blog/en/index.html
s. 207   http://www.microtask.com/
s. 207   http://tongal.com/home
s. 207   http://whinot.com/about.html
s. 208   http://www.crowdsourcing.org/about
s. 208   http://www.massolution.com/about
s. 210   http://www.intel.com/pressroom/intel_inside.htm
s. 211   http://www.googleventures.com/team/hal-varian
s. 211   http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/
s. 211   http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_googlenomics?currentPage=all
s. 211   http://adwords.google.com
s. 212   https://investor.google.com/corporate/code-of-conduct.html
s. 213   http://googlepress.blogspot.com/2003/03/google-builds-worlds-largest.html
s. 213   http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/adwords-adsense-diagram.gif
s. 215   http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11064286,Google_wycial_wielkie_porownywarki_cenowe_z_wynikow.html
s. 215   https://www.moniker.com/aboutus.jsp
s. 215   http://www.housing-maps.com/
s. 216   http://www.mapquest.com/
s. 216   http://www.bing.com/maps/
s. 216   http://maps.yahoo.com
s. 216   https://maps.google.com/
s. 216   http://googleblog.blogspot.com/2005/02/mapping-your-way.html
s. 216   http://www.googlemapsmania.blogspot.com/
s. 216   http://www.programmableweb.com/mashups
s. 217   http://www.programmableweb.com/mashup-tag-cloud
s. 217   http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb906060.aspx
s. 218   http://www.webmashup.com/
s. 218   http://www.webservicelist.com/
s. 218   http://www.programmableweb.com/
s. 218   http://www-142.ibm.com/software/products/pl/pl/category/data
s. 218   http://www-05.ibm.com/pl/cloud/%20
s. 219   http://www.ibm.com/smarterplanet/pl/pl/business_analytics/ideas/index.html?re=spf
s. 219   http://www.ibm.com/smarterplanet/pl/pl/overview/ideas/index.html?re=plsph2.1
s. 219   http://newsroom.cisco.com/overview
s. 219   http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/Cloud_Index_White_Paper.pdf
s. 222   http://www.perl.org
s. 222   http://python.org/
s. 222   http://www.php.net
s. 222   http://www.ruby-lang.org
s. 223   http://avc.blogs.com/a_vc/2006/03/the_freemium_bu.html
s. 226   http://www.zdnet.com/blog/saas/why-microsoft-cant-best-Google/13
s. 226   http://www.microsoft.com/en-us/news/exec/steve/default.aspx
s. 226   http://googleblog.blogspot.com/2006/10/better-together-docs-spreadsheets.html
s. 226   http://googleblog.blogspot.com/2006/03/writely-so.html
s. 226   http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,12699749,Wyciek_wynikow_Google_a__Akcje_ostro_w_dol.html
s. 227   http://www.bloomberg.com/news/2012-10-01/google-passes-microsoft-s-market-value-as-pc-loses-to-web.html
s. 227   http://www.gartner.com/technology/about.jsp
s. 227   http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1791514
s. 229   http://www.ibm.com/developerworks/ibm/library/i-lws1/
s. 230   http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb735306.aspx
s. 231   http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/endtoend/endtoend.pdf
s. 231   http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/rfc/csr-rfc-185.pdf
s. 233   http://www.w3.org/XML/
s. 233   http://tools.ietf.org/html/rfc707
s. 233   http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/glossary/index.html
s. 234   http://soa.sys-con.com/node/164624
s. 234   http://www.w3.org/standards/webofservices/
s. 234   http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-scenarios-20040211/
s. 234   http://www.gartner.com/id=391595
s. 235   http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/
s. 236   http://www.flickr.com/services/api/
s. 236   http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/2006-03-01/API/Welcome.html
s. 236   https://dev.twitter.com/docs/api
s. 236   http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm
s. 236   http://www.ics.uci.edu/~taylor/documents/2002-REST-TOIT.pdf
s. 236   http://www.ietf.org/rfc/rfc3935.txt
s. 236   http://www.ietf.org/about/
s. 237   http://www.ics.uci.edu/~taylor/documents/2002-REST-TOIT.pdf
s. 237   http://www.microsoft.com/en-us/news/exec/craig/
s. 239   http://www.synthesist.net/writing/onleavingms.html
s. 240   http://pcic.merage.uci.edu/index.htm
s. 240   http://www.cbsnews.com/8301-3445_162-57367950/the-dark-side-of-shiny-apple-products/?tag=contentMain;contentBody
s. 240   http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/InnovationJobCreationiPod.pdf
s. 240   http://www.apple.com/pl/pr/library/2010/01/27Apple-Launches-iPad.html
s. 240   http://www.wired.com/thisdayintech/2009/06/dayintech_0629/
s. 241   http://www.gracenote.com/company_info/press/1999/1999042700/
s. 241   http://www.wired.com/wired/archive/14.11/ipod.html
s. 241   http://googleblog.blogspot.com/2012/03/introducing-google-play-all-your.html
s. 241   http://googleblog.blogspot.com/2008/09/first-android-powered-phone.html
s. 241   http://www.samsungapps.com
s. 241   http://www.techworld.com.au/article/380894/samsung_apps_store_hits_100_million_downloads/
s. 242   http://technologie.gazeta.pl/internet/1,113841,12773891,Google_goni_Apple.html
s. 242   http://www.kpcb.com/insights/2012-internet-trends-update
s. 242   http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings/InternetofThings_summary.pdf
s. 242   http://autoid.mit.edu/CS/
s. 244   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0278:EN:NOT
s. 244   http://www.w3.org/standards/webofdevices/
s. 244   http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2209615
s. 246   http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications
s. 247   http://www.w3.org/standards/history/XMLHttpRequest
s. 247   http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537505%28v=vs.85%29.aspx
s. 247   http://download.macromedia.com/pub/flash/whitepapers/richclient.pdf
s. 247   http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/
s. 247   http://blogs.adobe.com/flashplayer/2012/06/flash-player-and-android-update.html
s. 247   http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/javahistory-index-198355.html
s. 248   http://www.microsoft.com/getsilverlight/locale/en-us/html/Microsoft%20Silverlight%20Release%20History.htm
s. 249   http://st-www.cs.illinois.edu/users/smarch/st-docs/mvc.html
s. 249   http://map.web2summit.com/#t
s. 252   http://192.9.162.55/javaone/sf/2007/articles/comm1_post.jsp
s. 256   http://thingm.com/home.html
s. 262   http://www.flickr.com/
s. 264   http://hbr.org/2001/02/the-law-of-the-pack/ar/1
s. 264   http://investor.google.com/financial/tables.html
s. 265   https://adwords.google.com
s. 265   http://www.google.pl/intl/pl/about/company/history/#2003
s. 265   http://newsroom.fb.com/Timeline
s. 266   http://www.uvm.edu/~pdodds/files/papers/others/1969/bass1969a.pdf
s. 266   http://newsroom.fb.com/Key-Facts
s. 266   http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11752978,Facebook_na_gieldzie__Debiut__jakiego_internet_nie.html
s. 266   http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11748010,Facebook_rozmnozyl_miliarderow__Kto_i_ile_na_nim_zarobil.html
s. 266   http://www.forbes.com/sites/danbigman/2012/05/23/facebook-ownership-structure-should-scare-investors-more-than-botched-ipo/
s. 267   http://www.salesforce.com
s. 267   http://appexchange.salesforce.com/
s. 267   http://aws.amazon.com/
s. 274   http://www.gutenberg.org/
s. 274   http://www.pgdp.net/
s. 274   http://einstein.phys.uwm.edu/
s. 274   http://setiathome.berkeley.edu/
s. 274   http://archive.org/
Powered by w3.css - Obrazki by fotolia - Made by RM